Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

Privacyverklaring 

1. Introductie

Dit is de Privacyverklaring voor de website <https://werkenbijfieldfisher.nl/> (“de Website“) van Fieldfisher N.V (hierna: “Fieldfisher” of “wij” of “ons”). Fieldfisher hecht belang aan jouw privacy. We verwerken de door jouw verstrekte persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe Fieldfisher met persoonsgegevens omgaat wanneer je de Website bezoekt, wanneer je gegevens achterlaat op de Website of wanneer je bij ons solliciteert (“Sollicitant“). Onder Sollicitant wordt verstaan iemand die bij ons solliciteert voor een baan of een stage. 

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de Website. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de manier waarop derden met jouw persoonsgegevens omgaan. Vandaar dat het belangrijk is om de privacyverklaringen en cookieverklaringen van derden te raadplegen zodat je weet hoe deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken. 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Fieldfisher kan de volgende persoonsgegevens verwerken als je de Website bezoekt: 

 • persoonsgegevens die samenhangen met het gebruik van de Website, zoals communicatiegegevens en technische gegevens. Communicatiegegevens zijn de gegevens van je apparaat waarmee je de website bezoekt, zoals je IP-adres. Afhankelijk van je cookievoorkeuren kunnen we technische gegevens verzamelen, zoals je surf- en klikgedrag op de Website. Klik hier voor de Cookieverlaring.

Daarnaast kan Fieldfisher de volgende persoonsgegevens verwerken als je contact met ons opneemt via de Website:

 • naam (voornaam, achternaam); en
 • andere contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens noodzakelijk voor de communicatie tussen jou en Fieldfisher). 

Wanneer je solliciteert bij Fieldfisher, kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam en adresgegevens (voornaam, achternaam, initialen, adres, postcode, woonplaats);
 • andere contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens noodzakelijk voor de communicatie tussen Fieldfisher en Sollicitant) zoals door Sollicitant verstrekt;
 • nationaliteit en geboortedatum;
 • Curriculum Vitae, informatie over de gevolgde opleidingen en de opgedane werkervaring, cijferlijst(en) en de motivatiebrief; en
 • eventuele referenties en andere gegevens die Sollicitant verstrekt met betrekking tot de vacature of openstaande sollicitatie.

In het geval dat je andere gegevens verstrekt aan Fieldfisher, verwerkt Fieldfisher deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de hieronder genoemde doeleinden.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Fieldfisher verwerkt de persoonsgegevens van je Websitebezoek uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het laten functioneren van de Website;
 • het verschaffen van toegang tot de Website; en
 • het vaststellen hoe bezoekers de Website gebruiken en de Website daarop aan te passen als dat nodig is.

Fieldfisher verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens in het contactformulier op de Website uitsluitend voor het volgende doeleinde:

 • het opnemen van contact met de Websitebezoeker, het beantwoorden van eventuele vragen en/of opmerkingen en om met de Websitebezoeker te kunnen communiceren, waaronder eventuele marketingcommunicatie.

Fieldfisher verwerkt de door Sollicitant verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor selectie- en wervingsdoeleinden:

 • het beoordelen van de geschiktheid van Sollicitant voor een vacature of een open sollicitatie; en
 • het contact opnemen met de Sollicitant, het beantwoorden van eventuele vragen en/of opmerkingen en om met Sollicitant te communiceren. 

4. Wat is de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Fieldfisher gebruik van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 • als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;;
 • als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor Fieldfisher om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • als de je toestemming hebt gegeven aan Fieldfisher voor de verwerking van persoonsgegevens; en
 • als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van Fieldfisher of van een derde. 

Fieldfisher heeft een gerechtvaardigd belang dat bestaat het uit het laten functioneren van de Website en uit het beantwoorden van eventuele vragen en/of opmerkingen van Websitebezoekers. Voor sollicitaties geldt dat Fieldfisher een gerechtvaardigd belang heeft ten aanzien van haar wervings- en selectiebeleid. Dit belang bestaat uit het beoordelen van de geschiktheid van de Sollicitant voor de vacature. Daarnaast wordt toestemming gebruikt als grondslag voor het langer opslaan van persoonsgegevens. Als je je toestemming intrekt, zal Fieldfisher je persoonsgegevens verwijderen. De verwerking van je persoonsgegevens voor het moment van intrekking blijft rechtmatig. 

5. Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?

Fieldfisher verstrekt de ontvangen persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, behalve wanneer je toestemming aan ons hebt gegeven of wanneer een wettelijke verplichting op ons rust. 

Persoonsgegevens van Websitebezoekers kunnen worden gedeeld met leveranciers, zoals de partij die de statistieken over Websitegebruikers bijhoudt en bijwerkt.

De door Sollicitant verstrekte persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor degenen die binnen Fieldfisher verantwoordelijk zijn voor het selectie – en wervingsbeleid. Slechts in het geval dat Sollicitant een assessment of een ander soort competentietest dient af te leggen worden persoonsgegevens gedeeld met het assessmentbureau. In het geval dat Sollicitant referenties overlegd, kan Fieldfisher deze gegevens ter verificatie voorleggen aan de referent uit de motivatiebrief of Curriculum Vitae van Sollicitant.

6. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Fieldfisher heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging.

7. Hoelang worden de persoonsgegevens door Fieldfisher bewaard? 

Persoonsgegevens, die je door het invullen van het contactformulier op de Website aan ons verstrekt, worden bewaard voor een periode van drie (3) maanden.

Persoonsgegevens die je als Sollicitant aan Fieldfisher verstrekt, worden bewaard voor een periode van vier (4) weken. Als je toestemming geeft, bewaart Fieldfisher de persoonsgegevens tot één jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Deze langere termijn biedt aan Fieldfisher de mogelijkheid om Sollicitant in een later stadium te benaderen voor eventuele (nieuwe) vacatures. 

8. Worden de persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie / de Europese Economische Ruimte?

Fieldfisher kan persoonsgegevens doorgeven aan partijen die zich niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte bevinden. Dat komt doordat we gebruiken maken van partijen die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gevestigd zijn. In het geval dat een dergelijke doorgifte plaatsvindt, zorgen wij voor passende waarborgen die vereist zijn op grond van de AVG en een passend beschermingsniveau bieden.

9. Welke rechten heb je onder de AVG?

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

 • het recht om inzageverzoeken in de persoonsgegevens die Fieldfisher verwerkt;
 • het recht om persoonsgegevens aan te vullen, te wijzigen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens niet langer juist of accuraat zijn;
 • het recht op het laten wissen van persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming in te trekken, als Fieldfisher de verwerking baseert op toestemming. Dit geldt onder andere voor de ingestelde cookievoorkeuren en de langere bewaartermijn voor persoonsgegevens van Sollicitanten;
 • het recht om persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegde toezichthouder.

10. Contactgegevens

Indien je contact met ons wenst op te nemen dan kan dat door e-mail te sturen aan: amsterdamHR@fieldfisher.com

Het is ook mogelijk om schriftelijk contact op te nemen. Onze contactgegevens zijn als volgt:

Fieldfisher N.V.

Amsteldijk 220

1079 LK Amsterdam

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 januari 2023. Van tijd tot tijd wordt deze Privacyverklaring herzien en aangepast. Fieldfisher zal de meest recente versie van de Privacyverklaring op de Website plaatsen. Daarbij wordt vermeld vanaf welke datum de wijzigingen ingaan. Mochten er substantiële wijzigingen zijn aangebracht dan streeft Fieldfisher ernaar om de betrokkenen rechtstreeks hierover te informeren. Wijzigingen treden in werking zodra deze zijn doorgevoerd en gepubliceerd op de Website.